اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1394/12/3 دوشنبه

ارائه گزارش فعالیت نیمه دوم دی و نیمه اول بهمن ماده سال 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»

جدول فعالیت نیمه دوم دی و نیمه اول بهمن ماده سال 1394 پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت ارائه گردید.

در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، جدول گزارش فعالیت نیمه دوم دی و نیمه اول بهمن ماده سال 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپورو ستاد مدیریت پرو‍ژه های کلیدی ارسال گردید. در این جدول در خصوص فعالیت های در دست اجرا منجمله برگزاری جلسات کمیسیون فنی-اجرایی، ابلاغ بخشنامه اجرای سامانه سادا، برنامه‌ریزی اجرای سامانه سادا در سازمان‌ها و ادارات تابعه، تهیه فرم دوره‌های آموزشی سادا و مدیریت دارایی‌های دولت، مشارکت و برگزاری همایش آشنایی با رویکردهای نوین در مدیریت اموال دولتی و اوراق بهادار در استان یزد گزارش لازم ارائه شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^