اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1394/9/23 دوشنبه

ارائه اهم اقدامات و فعالیت‌های«پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» در همایش مورخ 17/9/1394 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

اهم اقدامات و فعالیت‌های«پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» در همایش مورخ 17/9/1394 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مطرح گردید.

 اهم اقدامات و فعالیت‌های«پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» در همایش مورخ 17/9/1394 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مطرح و اقدامات و فعالیت‌های پروژه مطابق نقشه راه و منشور پروژه اشاره و اهم مشکلات مربوط به عدم اجرای هریک از اقدامات و فعالیت‌ها نیز یادآوری گردید .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^