اطلاعیه

1394/12/4 سه‌شنبه

فراخوان همکاری برای مطالعات حقوقی

 در راستای اجرای سند راهبری و برنامه استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر مدیریت پروژه کلیدی « مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت» در نظر دارد برای تحقق اهداف مورد انتظار برابر نقشه راه و منشور پروژه یادشده در محورهای ذیل اقدام به انجام مطالعات حقوقی نماید. بدین وسیله از کلیه مؤسسات حقوقی که آمادگی همکاری در بخش های مورد نظر را دارند در خواست می شود؛ پیشنهاد خود را در قالب پرپوزال برای ارائه خدمات در محورهای اعلام شده با تعیین محدوده زمانی و بهاء خدمات پیشنهادی، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ درج این اطلاعیه در پورتال به دبیرخانه دفتر مدیریت پروژه واقع در اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند:
محورهای مطالعاتی و پژوهشی در اجرای پروژه « مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت »
اول: مطالعات مفهومی :
الف- بررسی احصاء مفهوم اموال ، اموال دولتی ، اموال عمومی ، مالکیت ، دارائی در قوانین و مقررات عام با رویکرد نظریات علم حقوق و دکترین علمای حقوق و حتی المکان فقه اسلامی با تعیین قوانین حاکم بر اموال و دارایی های دولت.
ب- بررسی مفهوم و مصادیق دارائی های دولت در مقررات مالی و محاسباتی با رویکرد نظریات علوم حسابداری ، مدیریت و اقتصاد و اساتید و صاحب نظران مالی.
ج- بررسی شخصیت حقوقی دولت برای تعیین دامنه دارائی های دولت
د- بررسی مفهوم مالکیت معنوی (فکری ) و تعیین مصادیق آن در حوزه دارائی های دولت و شناسایی امکان مدیریت آنها
هـ- بررسی مصادیق سلب مالکیت به نفع دولت(تملک ) و مفاهیم آن در حوزه شناخت دارائی های دولت و تکالیف دولت در خصوص آنها.
و- احصاء موارد قانونی جرائم علیه اموال و دارائی های دولت و بررسی رویه قضایی در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم اموال و دارائی های دولت.
ز- بررسی مفهوم اوراق بهادار در قوانین و مقررات بلحاظ قرار گرفتن در حوزه دارائی های دولت.
ح- شناسایی و تجمیع قوانین و مقررات مربوط به اموال و دارائی های دولت با مشخص نمودن قوانین ناسخ و منسوخ (حتی الامکان تنقیح قوانین حاکم) و تعیین متولی و مجریان آنها و تحلیل حدود اختیارات و مسؤلیت هر یک از دستگاههای مربوط از جمله هیأت وزیران(کمیسیون لوایح یا کارگروههای خاص و شورای برنامه ریزی استانها) وزارت جهادکشاورزی( سازمان امور اراضی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری)، وزارت راه و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ....
ط-انجام مطالعه در چارچوب های قانونی ، فرآیندها و مراجع تصمیم گیر در نقل و انتقال اموال و دارایی های دولت و امکان مدیریت آنها با ارائه چالش و موانع اجرایی و بررسی دقیق چالش های موجود در عدم امکان شناسایی و مستندسازی اموال و دارایی های دولت.
ی- انجام مطالعه در خصوص وضعیت اموال و دارایی دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، اموال دولتی در اختیار شرکتهای دولتی و .....
ک- تحلیل و بررسی حدود و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مدیریت دارایی های دولت و موانع آن.
دوم : مطالعات تطبیقی و الگو برداری از نظامهای مالی و حقوقی
الف- بررسی و شناسایی کشورهای هدف برای انجام مطالعه تطبیقی بر اساس مبانی و شاخص های مشخص شده اعم از ملاکهای ساختار سیاسی، جمعیتی، وسعت، نظام حقوقی و قانونگذاری و همچنین مدیریت مالی و ...
ب- مطالعه تطبیقی در نظام مالی و محاسباتی کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان، استرالیا و ... برای مدیریت اموال و دارائی های دولت توأم با رویکرد حسابداری تعهدی.
د- تحلیل مطالعات صورت گرفته به منظور الگو برداری در بومی سازی مدیریت دارائی های دولت و بهره برداری در تنظیم لایحه و طراحی ساختار.
سوم : اقدام برای ایجاد الزامات قانونی و مقرراتی
الف- تنظیم پیش نویس لایحه یا مصوبه مربوط به مدیریت دارایی های دولت براساس مطالعات پژوهشی و تطبیقی با ارائه گزارش توجیهی
ب- دریافت بازخوردها و ارائه دفاعیه و یا اصلاح متون لایحه یا مصوبه پیشنهادی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^