اخبار

1398/4/4 سه‌شنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

درخرداد ماه سال 1398 تعداد 14.054.863 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 99.266.250.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در خرداد ماه سال 1398 تعداد 14.054.863 شماره انواع اوراق بهادار شامل 185.700 شماره انواع اوراق ثبتی، 8.544.000 قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 1.945.000 قطعه تمبر دادگستری، ، 2.000.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 1.150.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری، 200.000شماره بارنامه فرآورده های نفتی و 30.163 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 99.266.250.000 ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^