اخبار

1398/4/2 يكشنبه

حداقل بهای اموال غیرمصرفی سال 1398

اعلام حداقل بهای اموال غیرمصرفی برای تشخیص اختصاص برچسب سال 1398

در اجرای مصوبه شماره 21957/ت56566 ه مورخ 28/2/1398 هیات وزیران موضوع اعلام نصاب جدید برای معاملات و ضرورت تعیین سقف تخصیص برچسب اموال غیرمصرفی دولت جمهوری اسلامی ایران برابر بخشنامه شماره 49402/51 مورخ 19/3/1398 اداره کل اموال دولتی حداقل بهای تمام شده اموال مزبور، 4،920،000 ریال تعیین گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^