اخبار

1398/3/7 سه‌شنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

دراردیبهشت ماه سال 1398 تعداد 27.801.505 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 492.654.800.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در اردیبهشت ماه سال 1398 تعداد 27.801.505 شماره انواع اوراق بهادار شامل 586.000 شماره انواع اوراق ثبتی، 12.316.000 قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 2.320.000 قطعه تمبر دادگستری، 3.000.000 شماره سفته، 2.600.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 1.500.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری، 300.000 شماره بارنامه راه آهن، 5.150.000 شماره انواع اوراق میراث فرهنگی و 29.505 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 492.654.800.0000 ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^