1397/11/13 شنبه

انتصاب رؤسای جدید ادارات آمار و اطلاعات اسناد مالکیت دولتی و اموال منقول

حسب حکم صادره از طرف سرکار خانم دادگر، مدیرکل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار از تاریخ 7/11/1397، جناب آقای علی هاشم زاده به عنوان رییس اداره آمار و اطلاعات اسناد مالکیت دولتی و آقای رضا عباسی به عنوان رییس اداره اموال منقول منصوب شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^