وظايف شوراي راهبري

شرح وظایف:1- تایید منشور پروژه و یا اصلاح وتغییر آن برای پیشنهاد به ستاد ویژه راهبری پروژه های کلیدی.

2-نظارت بر اجرای پروژه در چارچوب سیاست های کلان تعیین شده از سوی ستاد ویژه.

3-اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع مشکلات اصلی پیش روی پروژه.

4-تایید گزارش عملکرد پروژه (شامل آخرین وضعیت پروژه ،موانع اجرای پروژه و پیشنهادات اصلاحی لازم)و ارائه آن به ستاد ویژه.

5-سیاستگذاری در زمینه مدیریت ارتباطات ،مدیریت منابع انسانی ، هزینه ،مدیریت ریسک و .. در پروژه.

6- تصمیم گیری در مورد برون سپاری یا درون سپاری پروژه.

7-تصویب مشاوران ،پیمانکاران و ناظران پروژه.

^