تاريخچه

تاریخچه اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار:
بنا به حکم ماده 81 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312 مجلس شورای ملی ، وزارت دارائی مکلف به رسیدگی به وجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال وزارتخانه ها و موسسات می شود که در راستای تحقق این هدف و پس از ابلاغ آئین نامه رسیدگی اداری به حسابهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1319 و در اجرای تبصره 4 قانون راجع به دیوان محاسبات اصلاحی مصوب 5 اسفند 1318 رسیدگی به حساب اموال دولتی و شهرداری از وظایف دیوان محاسبات حذف و عهده وزارت دارائی قرار می گیرد که به موجب آئین نامه اموال دولتی اصلاحی 28/4/1344 این تکالیف عهده اداره اموال دولتی و شهرداریهای وزارت دارائی قرار گرفته تا اینکه برابر تبصره 5 قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور اداره بیوتات سلطنتی و نگاهداری ونظارت بر اموال از وزارت دارائی منتزع و به وزارت دربار محول می گردد و سپس به موجب ماده 16 آئین نامه اموال دولتی مصوب 15/10/1349 و مصوبه 23/12/1357 هیات وزیران دولت موقت تبصره یاد شده ملغی و اداره و نگاهداری و نظارت اموال و اداره امور بیوتات سلطنتی کماکان به وزارت اموراقتصادی و دارائی واگذار می شود در سازماندهی کل وزارت اموراقتصادی و دارائی انجام وظایف فوق به شاخه معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور ارجاع گردیده است که در تقسیم شاخه معاونت مزبور امور اموال در واحد با عنوان اداره کل اموال دولتی متمرکز گردیده است . این اداره کل در سال 1388 با ادغام اداره کل اوراق بهادار در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و با اصلاح ساختار به عنوان «اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار» فعالیت می نماید.

^