اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1394/7/4 شنبه

ارائه گزارش عملکرد مردادماه و نیمه اول شهریورماه 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»

جدول عملکرد مردادماه و نیمه اول شهریورماه 1394 پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت ارائه گردید.

در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، جدول گزارش فعالیت مردادماه و نیمه اول شهریورماه 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور ارائه گردید. در این گزارش در خصوص فعالیت های در دست اجرا منجمله اصلاح متن منشور پروژه، برگزاری جلسات کمیسیون فنی-اجرایی، تجمیع و بررسی کارشناسی گزارشات مربوطه کارگروه ها، مدیریت و راهبری پروژه، فعالیتهای مربوط به اطلاع رسانی، پشتیبانی و برنامه ریزی ودستاوردهای مورد انتظار و محقق شده تهیه و اعلام گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^