اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1394/5/24 شنبه

ارائه گزارش جامع سه ماهه اول و عملکرد تیرماه 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»

گزارش جامع سه ماهه اول و عملکرد تیرماه 1394 پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور ارائه گردید.

گزارش جامع سه ماهه اول و عملکرد تیرماه 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور ارائه گردید. در این گزارش ضرورت و اهمیت پروژه و ضرورت اجرای آن، وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در حوزه اموال دولت و محدودیت های آن در مدیریت داراﻳﻲهای دولت، اقدامات انجام شده در سال 1393 و سه ماهه اول 1394 و تیرماه 1394 از سوی کارگروه های مربوطه به طور مشروح و جامع تبیین گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^