اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1394/4/22 دوشنبه

ضرورت اجرای پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت»

با توجه به عدم امکان اجرای پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» به دلیل محدودیت ها و شرح وظایف و اختیارات کنونی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تحقق مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت از همکاران درخواست گردید در اجرای پروژه همکاری نمایند.

روز چهارشنبه مورخ 3/4/1394 ساعت 30/11 جلسه ای توجیهی با حضور کلیه همکاران به منظور شرح یکی از پروژه های کلیدی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در اجرای سند راهبردی وزارت متبوع و اهمیت آن در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.
در این جلسه، محدودیت ها و ضرورت های مرتبط با دارایی های دولت مطرح و از یک طرف با توجه به شرح وظایف و اختیارات کنونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و جایگاه این اداره کل در موضوع مولد سازی اموال و مدیریت دارایی های دولت و از طرفی دیگر ضرورتهای مربوط به شفاف سازی، پاسخگویی و اجرای حسابداری تعهدی، ایجاب می نماید پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت بعنوان یکی از کلیدی ترین پروژه های سند راهبردی ضمن الگو برداری از نظام های مالی، حقوقی و پیگیری وظایف کارگروههای مرتبط با این حوزه با جدیت و تشریک مساعی کلیه همکاران در دستور کار قرار گیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^