اخبار

1398/5/19 شنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

در تیر ماه سال 1398 تعداد 24.310.912 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 299.281.100.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در تیر ماه سال 1398 تعداد 24.310.912 شماره انواع اوراق بهادار شامل 439.000 شماره انواع اوراق ثبتی، 14.440.000 قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 1.460.000 قطعه تمبر دادگستری، 3.500.000 شماره سفته، 2.400.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 1.020.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری، 200.000 شماره بارنامه راه آهن، 800.000 شماره بارنامه فرآورده های نفتی و 51.912 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 299.281.100.000 ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^