اخبار

1398/3/8 چهارشنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در فروردین ماه سال 1398 بیش از 76 میلیارد ریال انواع سفته، برات، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در فروردین ماه سال 1398 مبلغ 76.491.927.500 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

72.371.552.500ریال سفته

60.000.000 ریال برات

2.737.875.000  ریال انواع بارنامه

1.322.500.000 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^