اخبار

1398/2/29 يكشنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

درفروردین ماه سال 1398 تعداد 1.753.800 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 22.349.050.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در فروردین ماه سال 1398 تعداد 1.753.800 شماره انواع اوراق بهادار شامل 30.300 شماره انواع اوراق ثبتی، 680.000 قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 1.040.000 قطعه تمبر دادگستری و 3.500 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 22.349.050.000 ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^