اخبار

1398/2/28 شنبه

توزیع اولین قسمت کارت هوشمند ملی تولید داخل

تعداد 1.505 قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل جهت صدور تحویل سازمان ثبت احوال کشور گردید.

در اردیبهشت ماه سال 1398 و پس از هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط تعداد 1.505 قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل پس از تایید ضرایب امنیتی برای سیر مراحل صدور تحویل سازمان ثبت احوال کشور گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^