اخبار

1398/1/24 شنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در بهمن ماه سال 1397 بیش از 168 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در بهمن ماه سال 1397 مبلغ 168.735.583.000 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

158.641.395.500ریال سفته

6.448.625.000  ریال انواع بارنامه

3.645.562.500 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^