اخبار

1398/1/24 شنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

در اسفند ماه سال 1397 تعداد 25.333.248 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 634.824.245.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در اسفند ماه سال 1397 تعداد 25.333.248 شماره انواع اوراق بهادار شامل 684.750 شماره انواع اوراق ثبتی، 9.630.000 قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 2.100.000 قطعه تمبر دادگستری، 1.500.000 شماره سفته، 2.000.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 1.200.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری، 199.998 شماره بارنامه راه آهن، 8.000.000 شماره انواع اوراق میراث فرهنگی و 18.500 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 634.824.245.000 ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^