اخبار

1397/12/15 چهارشنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

در بهمن ماه سال 1397 تعداد 25.779.350 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 948.645.700.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در بهمن ماه سال 1397 تعداد 25.779.350 شماره انواع اوراق بهادار شامل 500 شماره اوراق تسویه خزانه، 437.450 شماره انواع اوراق ثبتی، 10.985.000 قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 2.520.000 قطعه تمبر دادگستری، 2.509.900 شماره سفته، 4.000.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 800.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری، 4.500.000 شماره انواع اوراق میراث فرهنگی و 26.500 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 948.645.700.000 ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^