اخبار

1397/11/6 شنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در آذر ماه سال 1397 بیش از140میلیارد ریال انواع سفته، برات، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

 در آذر ماه سال 1397 مبلغ 140.552.426.500 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

130.513.739.000ریال سفته

15.000.000 ریال برات

6.747.875.000  ریال انواع بارنامه

3.275.812.500 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^