اخبار

1397/11/6 شنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

در دی ماه سال 1397 تعداد 21.340.600 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 274.687.400.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در دی ماه سال 1397 تعداد 21.340.600 شماره انواع اوراق بهادار شامل: 590.100شماره انواع اوراق ثبتی، 10.170.500  قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 1.065.000 قطعه تمبر دادگستری، 2.000.000 شماره سفته، 2.500.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 2.000.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری، 3.000.000 شماره انواع اوراق میراث فرهنگی و 15.000 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 274.687.400.000 ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^