اخبار

1397/10/11 سه‌شنبه

توزیع انواع اوراق بهادار دولتی

در آذر ماه سال 1397 تعداد 14.973.000 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 294.376.750.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.

در آذر ماه سال 1397 تعداد 14.973.000 شماره انواع اوراق بهادار شامل: 495.800 شماره انواع اوراق ثبتی، 6.507.400  قطعه تمبر متفرقه مالیاتی، 1.525.000 قطعه تمبر دادگستری، 3.017.000 شماره سفته، 1.000.000 شماره بارنامه جادهای داخلی، 1.000.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری، 400.000 شماره بارنامه راه آهن، 1.000.000 شماره بارنامه فرآوردههای نفتی و 27.800 شماره انواع قبوضکنترله بین دستگاه‎های اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 294.376.750.000 ریال می‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^