1397/6/12 دوشنبه

برگزاری کارگاه بررسی نحوه مستند سازی اراضی و املاک دولتی از درخواست تا صدور سند مالکیت در ایلام

با توجه به افزایش تعاملات و مسایل مطروحه در حوزه مدیریت اموال و دارایی‌های در اختیار دستگاه اجرایی جلسه آموزشی تحت عنوان کارگاه بررسی نحوه مستند سازی اراضی و املاک دولتی از درخواست تا صدور سند مالکیت با حضور سرکار خانم فاطمه دادگر مدیرکل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار و جمعی از ذیحسابان و نمایندگان دستگاه‌های اجرای در حوزه سادا در شهر ایلام برگزار گردید.

در راستای برگزاری کارگاه بررسی نحوه مستند‌سازی اراضی و املاک دولتی از درخواست تا صدور سند مالکیت در تاریخ 3/6/1397 در استان ایلام، آقای فیض اللهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن اشاره راه‌های مختلف پشتوانه تأمین مالی (انتشار اسناد خزانه، اوراق صکوک)، راه‌اندازی سامانه سادا را یکی از موارد اجرای پروژه مولد‌سازی و مدیریت دارایی‌های دولت مطرح نمود.در ادامه سرکار خانم دادگر مدیرکل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار ضمن بیان این مطلب که دولت جهت اجرای پروژه مولد‌سازی و مدیریت دارایی‌های خود نیازمند ارزیابی دقیقی و شفاف از دارایی‌های خود بوده مواردی در حوزه‌های اموال غیرمنقول و خودرو به شرح ذیل تأکید نمود:

  1. دستگاه‌های اجرایی استان به منظور تأمین منابع مالی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و به موجب قسمت اخیر بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور می بایست اموال منقول و غیر منقول مازاد خود را شناسایی و به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهاداراعلام نمایند تا نسبت به معرفی به هیأت دولت اقدام گردد.
  2. با توجه به رکورد ثبت شده در سامانه سادا به تعداد 356 هزار ملک و ارزشگذاری دقیق و واقعی این سامانه درخصوص اموال غیرمنقول فاقد سند تأکید نمودند دستگاه‌های اجرایی، اموال غیرمنقول فاقد سند و معارض خود را که تا قبل از سال 1380در اختیار دارند پس از ارائه درخواست، تکمیل و ارسال مدارک قانونی به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار نسبت به طرح در کمیسیون مستند سازی اموال دولت و یا صدور گواهي بند «د» ماده 26 آيين نامه اموال دولتي مصوب سال 72 هیأت محترم وزیران،  به نام دولت و به نمایندگی دستگاه‌بهره‌بردار اقدام می‌گردد.
  3. کمبود فضای اداری استانی با شناسایی فضای مازاد اداری سایر دستگاه‌ها برابر مقررات جاری حسب مورد تغییر بهره‌بردار یا واگذاری حق استفاده موقت انجام می گیرد و در صورت ضرورت پس از اخذ موارد فوق، سند به نام دولت و به نمایندگی دستگاه بهره بردار اصلاح می‌گردد.
درخصوص آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، دستگاه های اجرایی نمی توانند قبل از اخذ مجوز کمیسیون ماده 2 نسبت به خرید خورو اقدام نمایند و همچنین با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور مقتضی است نیاز خود را بر اساس افراد مجاز استفاده‌کننده از خودرو‌های دولتی شناسایی و سپس معادل‌سازی نمایند .

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^