اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
ارائه جدول اهم اقدامات و فعالیت‌های «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» جدول اهم اقدامات و فعالیت‌های پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت ارائه گردید.
در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، جدول اهم اقدامات و فعالیت‌های پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت مطابق نقشه راه و منشور پروژه از سوی مدیر پروژه به معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور ارائه گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^