اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
گزارش اقدامات کارگروه مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از نظامهای مالی و حقوقی پروژه «مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» جلسه جمع بندی سه ماهه کارگروه مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از نظامهای مالی و حقوقی پروژه «مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» به منظور شناسایی کشورهای هدف برای انجام مطالعات تطبیقی تشکیل گردید.
در جلسه کارگروه مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از نظامهای مالی و حقوقی پروژه «مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» به منظور شناسایی کشورهای هدف برای انجام مطالعات تطبیقی، ضمن طرح موضوعات مختلف و پیشنهاد اعضاء برای انجام مطالعه برخی کشورها و تعیین برخی معیارها برای انتخاب کشور مورد مطالعه، مقرر گردید ضمن بررسی قوانین و مقررات حاکم بر داراﻳﻲهای آنها، نحوه اداره و مدیریت داراﻳﻲهای آنها در کشورهایی که حسابداری تعهدی را اجرا نموده اند، به عنوان کشور هدف انتخاب و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^