اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
ارائه جدول پیش‌بینی اهم فعالیت‌های مرتبط با منشور «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» جدول پیش‌بینی اهم فعالیت‌های مرتبط با منشور «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» ارائه گردید.
جدول پیش‌بینی اهم فعالیت‌های مرتبط با منشور «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» تهیه و ارائه گردید. در جدول مزبور، فعالیت‌های پروژه مطابق نقشه راه و منشور پروژه پیش‌بینی و اهم مشکلات عدم اجرای هر یک از فعالیت‌ها در آن درج شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^