اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
برگزاری جلسه ستاد ویژه راهبری پروژه های کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوعپیگیری پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت جلسه ستاد ویژه راهبری پروژه های کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع بررسی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت در روز شنبه مورخ 30/8/1394 از ساعت 30/8 لغایت 30/10 در دفتر مشاور عالی وزیر برگزار گردید.
جلسه ستاد ویژه راهبری پروژه های کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع "بررسی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت" در روز شنبه مورخ 30/8/1394 از ساعت 30/8 لغایت 30/10 در دفتر مشاور عالی وزیر برگزار گردید. در این جلسه آقایان؛ دکتر لشکر بلوکی(مشاور وزیر)، شرفشاهی (معاون توسعه مدیریت و منابع)، عرب مازار( مشاور وزیر)، دکتر رضوی(مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری)، آقایی (مشاور وزیر)، حسینی (مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی)، حسینی(مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی)، خلیفه و شعبانی(مشاورین معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور)، قربانپور(مدیر پروژه و مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار)، طیبی و حبیبی(رؤسای کار گروه های اجرایی پروژه) و عزیزی( کارشناس دفتر ستاد ویژه) حضور داشتند که پس از طرح بحث توسط آقای شرفشاهی رئیس ستاد، آقای لشکر بلوکی توضیحاتی را ارائه نمودند، سپس آقای قربانپور عملکرد پروژه را تشریح نموده چالش را مطرح و به سوالات حاضرین پاسخ دادند و درخواست حمایت وزیر محترم را در این خصوص به ویژه لایحه جامع مدیریت و دارایی های دولت داشتند. در نهایت، ستاد با توجه به گزارش ارائه شده پیشرفت پروژه را مطابق با برنامه و منشور اعلام و خواستار تسریع بیشتر در اجرای پروژه شدند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^