1395/12/21 شنبه فهرست تولیدات و خدمات داخلی(به‌روز رسانی‌شده) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست تولیدات و خدمات داخلی که با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه در پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌روزرسانی گردیده‌است، از طریق آدرس: www.mimt.gov.ir\tavanmandi قابل مشاهده است.
در راستای نامه شماره 60/243451 مورخ 1395/11/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست تولیدات و خدمات داخلی که با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه در پورتال وزارت اخیرالذکر به‌روزرسانی گردیده، از طریق آدرس: www.mimt.gov.ir\tavanmandi  قابل مشاهده است.
  لذا دستگاه‌های اجرایی بایستی از خرید خارجی کالا و خدماتی که نام آنها در فهرست مذکور درج گردیده، خودداری و همچنین مراقبت و نظارت نمایند تا پیمانکاران آنها نیز این موضوع را رعایت نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^