1395/12/24 سه‌شنبه صدور سفارش چاپ انواع اوراق ثبتی، بلیط ورودی موزه ها و اماکن تاریخی، شناسنامه، سفته، انواع تمبر‌های دادگستری و متفرقه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه ازآبان لغایت اسفند ماه سال جاری سفارش چاپ بیش از (100.000.000) میلیون برگ/ جلد/ قطعه انواع اوراق ثبتی، بلیط ورودی موزه ها و اماکن تاریخی، شناسنامه، سفته، انواع تمبر‌های دادگستری و متفرقه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه از آبان لغایت اسفند ماه سال جاری عهده شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید.
از آبان  لغایت اسفند ماه سال جاری سفارش چاپ تعداد (109.930.202) میلیون برگ/ جلد/ قطعه انواع اوراق ثبتی، بلیط ورودی موزه ها و اماکن تاریخی، شناسنامه، سفته، انواع تمبر‌های دادگستری و متفرقه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه عهده شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^