1395/10/7 سه‌شنبه تعیین جریمه برای تردد وسایل نقلیه مشمول سن فرسودگی در هر 24 ساعت یکبار در کلیه نقاط کشور. باعنایت به تصویبنامه شماره 106546/ت53172ﻫ مورخ 1395/08/27 هیأت محترم وزیران، تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی در زمره تخلفات رانندگی محسوب و میزان جریمه آن در هر 24 ساعت یکبار 500/000 ریال است.
مطابق تصویبنامه شماره 106546/ت53172ﻫ مورخ 1395/08/27 هیأت محترم وزیران، تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی در کلانشهرها در زمره تخلفات رانندگی محسوب و میزان جریمه آن در هر 24 ساعت یکبار  500/000 ریال تعیین شده است.   
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^