1395/11/18 دوشنبه فروش انواع اوراق بهادار دولتی درآذر ماه سال جاری بیش از 107 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه وصورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است. در آذر ماه سال جاری  مبلغ 107.345.380.500 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:
98.857.880.500  ریال سفته
5.629.500.000  ریال انواع بارنامه
2.858.000.000 ریال انواع صورت وضعیت مسافری
از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^