1395/12/21 شنبه فروش انواع اوراق بهادار دولتی دردی ماه سال جاری بیش از 121 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه وصورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است. در دی ماه سال جاری  مبلغ 121.652.053.000 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:
112.789.233.000  ریال سفته
5.782.632.500  ریال انواع بارنامه
3.080.187.500  ریال انواع صورت وضعیت مسافری
از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^