1395/10/25 شنبه شرکت قصر نقره ای تعلیق فعالیت شرکت نرم افزاری قصر نقره ای
با توجه به عدم همکاری و ارائه خدمت شرکت نرم افزاری قصر نقره ای، مجوز فعالیت آن شرکت درخصوص برنامه نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی دولت تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در می آید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^