1395/10/7 سه‌شنبه تعیین جریمه برای تردد وسایل نقلیه بدون گواهی معتبر معاینه فنی در کلیه نقاط کشور. باعنایت به ردیف 63 جدول پیوست تصویبنامه شماره 165879/ت50368ﻫ مورخ 1394/12/17 هیأت محترم وزیران، نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه در زمره تخلفات رانندگی محسوب و میزان جریمه آن در کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی 500/000 ریال، در سایر شهرها مبلغ 300/000 ریال و در روستاها و راه‌های روستایی مبلغ 200/000 ریال است.
مطابق ردیف 63 جدول پیوست تصویبنامه شماره 165879/ت50368ﻫ مورخ 1394/12/17 هیأت محترم وزیران، نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه در زمره تخلفات رانندگی محسوب و میزان جریمه آن در کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی 000 /500 ریال، در سایر شهرها مبلغ 300/000ریال و در روستاها و راه‌های روستایی مبلغ 200/000 ریال تعیین شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^