1395/11/18 دوشنبه توزیع انواع اوراق بهادار دولتی دردی ماه سال جاری تعداد 16.936.198 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 189.166.345.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.
در دی ماه سال جاری تعداد 16.936.198 شماره انواع اوراق بهادار شامل 277.200 شماره انواع اوراق ثبتی ، 6.864.000 قطعه انواع تمبر متفرقه مالیاتی ،3.175.000  قطعه انواع تمبر دادگستری، 2.51.000 شماره انواع سفته،2.000.000 شماره بارنامه جاده‎ای داخلی،1.000.000 شماره صورت وضعیت مسافری، 599.998 شماره بارنامه راهآهن، 500.000 شماره بارنامه فرآورده‎های نفتی و 10.000 شماره انواع قبوض کنترله بین دستگاههای اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 189.166.345.000 ریال می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^