1395/11/10 يكشنبه بخشنامه اموال منقول غیرمصرفی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای غیرانتفاعی
کلیه دستگاه اجرایی بایستی اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های طرحهای تملک دارییهای سرمایه ای غیرانتفاعی خود را در سرجمع اموال دستگاه ذیربط منظور کرده و از ثبت آنها در حساب جداگانه خودداری نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^