1395/12/21 شنبه توزیع انواع اوراق بهادار دولتی در بهمن ماه سال جاری تعداد 27.588.600 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 369.587.850.000 ریال در سطح کشور توزیع شده است. در بهمن ماه سال جاری تعداد 27.588.600 شماره انواع اوراق بهادار شامل 373.600 شماره انواع اوراق ثبتی ، 10.152.000 قطعه انواع تمبر متفرقه مالیاتی ،3.488.000 قطعه انواع تمبر دادگستری، 2.500.000 شماره انواع سفته،4.000.000 شماره بارنامه جاده‎ای داخلی، 3.000.000 شماره انواع صورت وضعیت مسافری، 4.000.000 شماره انواع اوراق میراث فرهنگی و 75.000 شماره انواع قبوض کنترله بین دستگاههای اجرایی توزیع گردیده است. ارزش اسمی این اوراق به میزان 369.587.850.000 ریال می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^