1394/4/29 دوشنبه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» در اجرای سند راهبردی، عملیات فنی و تخصصی پروژه کلیدی «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» آغاز گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^